Национален телефон: 0700 16 555

Кампании

Стани ЕкоПриятел

Откажи се от хартиена фактура


Последвайте ни и станете наши приятели във

ВКЛЮЧИ СЕ В ИНИАЦИАТИВАТА

Стани ЕкоПриятел на Евролийз Ауто!

Големите промени започват с малките жестове ...
Откажи се от хартиена фактура и ползвай електронна фактура от „МОЯТ ЛИЗИНГ”. 

Откажи се от хартиена фактура и използвай електронна фактура от „МОЯТ ЛИЗИНГ”. 

Заяви желание за отказ като попълниш и изпратиш он-лайн формуляр.

Какво представлява електронен документ/ електронна фактура

Електронна Фактура е Фактура, издадена в електронен формат, подписана с валиден електронен подпис, представляваща електронен документ в съответствие с изискванията на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП). Тя напълно отговаря и на изискванията и разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за счетоводството (ЗСч).

Според чл. 6, ал. 2 от ЗСч, първичният счетоводен документ може да е и електронен документ, когато са спазени изискванията на ЗСч и на ЗЕДЕП.

В чл. 218 от Директива 2006/112/ЕС относно общата система на данъка върху добавената стойност от 28.11.2006 г. се предвижда възможността за използване на фактури в електронен формат. Чл.232 от Директивата урежда изпращането на фактурите по електронен път като поставя условие това да бъде прието от получателя. Чл. 233 поставя условие автентичността на произхода и интегритета на съдържанието на изпратените или предоставени по електронен път фактури да бъде гарантирано посредством електронен подпис.

Получените по електронен път фактури се приемат, когато получателят е потвърдил получаването им, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието – чл.114, ал.6 от ЗДДС, чл.13 от ЗЕДЕП.

Следователно електронната фактура е електронен файл, който е равностойна алтернатива на фактурата върху хартиен носител. Съдържа всички задължителни реквизити за първичните счетоводни документи, съгл. чл. 7 от ЗСч, чл. 114 и чл. 115 от ЗДДС.

 

Какви са предимствата на електронната фактура пред хартиената

1. Като потребител на системата за електронни услуги „МОЯТ ЛИЗИНГ” на www.euroleaseauto.ws, ползваш неограничен достъп до всички издадени счетоводни документи по твоя договор и при нужда те могат да бъдат разпечатани многократно;
2. Получаваш издадените счетоводни документи моментално, където и да си в страната или чужбина;
3. Използваш „без хартиени” способи за пренасяне и съхранение;
4. Отпада притеснението и опасността от изгубване или повреждане на документите;
5. Пестиш средства за хартия и други консумативи за принтиране;
6. Пестиш време за търсене, тъй като чрез търсачки и филтри в „МОЯТ ЛИЗИНГ” може моментално да се открие нужния документ;
7. С ОТКАЗ ОТ ХАРТИЕНА ФАКТУРА допринасяш за спасяване на дървета от отсичане и опазването на околна среда.

 

Статистика

От началото на тази година сме използвали приблизително по 7600 листа всеки месец (или близо 91 200 листа ще са нужни за цяла година). Това е използвано количество САМО за изпращане на фактури на хартиен носител. ЕДНА ОТ ТЯХ Е ТВОЯТА ФАКТУРА. За производството на това количество хартия са необходими межди 10 и 12 дървета.

Заедно можем да опазим Горските ресурси, които са един от основните ресурси на Земята

Горите изпълняват важни функции: климатообразуващи, почвообразуващи, водорегулиращи, противоерозионни и др. Те имат огромно значение за съхраняването на водните и почвените ресурси. Темповете на потребление на дървесина превишават МНОГОКРАТНО естественото й възпроизводство. За поддържане на баланса се извършва изкуствено залесяване в много страни от Европа, Северна Америка, Азия.

Нека бъдем съпричастни с проблема и отговорни към ПРИРОДАТА!

Заяви желание за отказ като попълниш и изпратиш он-лайн формуляр.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

ЕКИПЪТ НА ЕВРОЛИЙЗ АУТО