Искане за частично предсрочно погасяване

Физическо Лице

Юридическо Лице

Информация за лизингополучателя

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОГАСЯ ЧАСТИЧНО ОСТАТЪЧНАТА ГЛАВНИЦА ПО ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА ФИН.ЛИЗИНГ С ПОСОЧЕНАТА СУМА:

лв.

* Евролийз Ауто ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите лични данни, обработвани, за да изпълним наши задължения по договор.

* Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите на нашата интернет страница www.eurolaeaseauto.bg

* Уведомен/а съм, че срокът за издаване на Проформа-фактура за предсрочно погасяване е 5 (пет) календарни дни от получаване на Искането.

* За юридически лица се дължи такса според Тарифата за таксите и комисонните, събирани от "Евролийз Ауто" ЕАД.

* Декларирам, че съм информиран, че при непопълнени и/или неточни данни във връзка с искането, "Евролийз Ауто" ЕАД може да откаже да разгледа искането.