ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

Физическо Лице

Юридическо Лице

Информация за лизингополучателя:

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ПОЛЗВАНИЯ ОТ МЕН НА ОСНОВАНИЕ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ АВТОМОБИЛ:

Информация за превозното средство:

ДА БЪДЕ УПРАВЛЯВАН ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА

ЗА ПЕРИОД:

АВТОМОБИЛЪТ ЩЕ БЪДЕ УПРАВЛЯВАН


* Давам своето съгласие /от името на представляваното от мен дружество (ЮЛ)/ описаният по-горе автомобил да бъде управляван и стопанисван в чужбина за посочения период от упълномощеното от мен лице.

Информация за лицето, което ще управлява автомобила в чужбина /упълномощено лице/:

Добавяне на още едно упълномощено лице
Премахни

НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ

ВИД НА УСЛУГАТА

* "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите лични данни, обработвани, за да изпълним наши задължения по договор. Повече инфорамция по отношение на Вашите лични данни може да намерите в нашата интернет страница - www. euroleaseauto.bg

* Декларирам, че данните на предоставените от мен на "Евролийз Ауто" ЕАД за упълномощеното лице са предадени законосъобразно, а същото е било уведомено предварително. Декларирам, че нося пълна отговорност в случай, че се окаже, че данните са предоставени без правно основание.

* Декларирам, че аз/упълномощеното от мен лице притежавам/притежава съответното валидно свидетелство за управление на МПС, същото не е с изтекъл срок и/или не е отнето от компетентните органи.

* Експресно пълномощно се издава в рамките на деня, ако молбата за издаването му е подадена до 11 ч. Таксата е съгл. действащата Тарифа.

* Стандартно пълномощно се издава в рамките на 3 (три) работни дни.

* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за издаване на пълномощно, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна. Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.

* При непопълнени и/или неточни данни, и/или непредоставени необходми документи, Евролийз Ауто може да откаже да разгледа искането.