ИСКАНЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

Физическо Лице

Юридическо Лице

Информация за лизингополучателя:

С НАСТОЯЩЕТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОГАСЯ ПРЕДСРОЧНО ОСТАТЪЧНАТА ГЛАВНИЦА ПО ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ЗА СЛЕДНИЯ АКТИВ С РЕГ. №

ПРИЧИНАТА ПОРАДИ, КОЯТО ЖЕЛАЯ ДА ПРЕКРАТЯ ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР Е:

МОЛЯ, СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОПИСАНИЯ ПО-ГОРЕ АКТИВ ДА БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЕНА ПО СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОНОВ РЕД НА ТРЕТО ЛИЦЕ, А ИМЕННО:

Лизингополучател

Трето лице

При избор на трето лице, моля попълнете формата по-долу.

Физическо Лице

Юридическо Лице

Мобилен телефон на лицето за контакт:

* Декларирам, че ТРЕТОТО ЛИЦЕ е уведомено и дава съгласието си актива да бъде нотариално прехвърлен на негово име чрез сключване на писмен договор с нотариална заверка.

* Прехвърлянето на ТРЕТО ЛИЦЕ се осъществява чрез нотариално заверена МОЛБА, прадоставена от наш служител и попълнена от лизингополучателя.

* Запознат/а съм, че собствеността върху актива, предмет на цитирания по-горе договор за финансов лизинг следва да бъде прехвърлен на мен и договорът ще се счита активен до датата, на която между посоченото трето лице и Лизингодателя не бъде подписан Договор за покупко-продажба на МПС в изискуемата от закона форма.

* "Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите лични данни, обработвани, за да изпълним наши задължения по договор. Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите в нашата интернет страница - www. euroleaseauto.bg

* Декларирам, че данните на предоставени от мен на " Евролийз Ауто" ЕАД за всички трети лица са предоставени законосъобразно, а третите лица са били уведомени предварително.

* Срокът за издаване на Проформа за предсрочно погасяване е 5 (пет) календарни дни от получаване на Искането.

* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за предсрочно погасяване, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна.

* Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.

* При непопълнени и/или неточни данни Евролийз Ауто може да откаже да разгледа искането.