ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАННИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА

Моля, попълнете само данни и обстоятелства, които следва да бъдат променени. Заедно с Искането, моля, изпратете и необходимите документи удостоверяващи промяната.

Физическо Лице

Юридическо Лице

Нови данни за лизингополучателя:

Нов постоянен адрес:

Нов адрес за кореспондеция:

Ново лице за контакт:

МОЛЯ, ДАННИТЕ ДА БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ СЧИТАНО

"Евролийз Ауто" ЕАД, ЕИК 131289899 е администратор на Вашите данни, обработвани, за да изпълним наши задължения по договор. Повече информация по отношение на Вашите лични данни може да намерите в нашата интернет страница - www. euroleaseauto.bg

* Декларирам, че информацията, която подавам във връзка с искането за промяна на данни и обстоятелства, вкл. и приложенията към него, е вярна и точна.

* Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося отговорност.

* Декларирам, че съм информиран, че при непопълнени и/или неточни данни, и/или непредставени необходими документи във връзка с искането, то няма да бъде разгледано.