Необходими документи са:

 1. Копие на Свидетелство за регистрация на МПС част 1 (голям талон);
 2. Удостоверение за платен данък ПС;
 3. Гражданска отговорност.

Евролийз Ауто предлага услуга, напомняне за Задължителен годишен технически преглед.

 1. Свържете се с нас – по телефон, e-mail или в най-близкия до Вас офис;
 2. Попълнете декларация за изгубено свидетелство за регистрация, която ще Ви бъде предоставена от наш служител;
 3. Наш служител ще задейства процедурата и ще се свърже с Вас за получаването на дубликат;
 4. Срокът за издаването на дубликата е три работни дни.

Услугата се заплаща по Тарифа на Евролийз Ауто. Държавните такси по пререгистрация също са за Ваша сметка.

За целта е необходимо да получите нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от Евролийз Ауто, важащ за съответните държави, през които ще преминете. Сертификат „Зелена карта” се издава с всички застраховки ГО:

Може да попълните Искане за издаване на пълномощно „тук“.

Наш служител ще се свърже с Вас, когато пълномощното е готово. Услугата се заплаща по Тарифа на Евролийз Ауто.

Имайте предвид, че за следните държави: Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания, Косово, Украйна, Молдова, Грузия, Русия, Беларус, Афганистан, Армения и Ирак е необходимо да Ви бъде издаден добавък към полица „Каско на МПС“, за който се заплаща допълнително.

Да, имате възможност за предсрочно погасяване на главницата по договор за лизинг (частично/пълно) по силата на приложимите Общи условия.

За пълно погасяване на главница е необходимо:

 1. Подайте искане за предсрочно погасяване тук.
 2. В 5 дневен срок ще получите на email проформа фактура за предсрочно погасяване на главница и справка за задължения.
 3. Заплатете сумите по изпратената от нас проформа фактурата.
 4. В 14-дневен срок след заплащане на всички суми, ние ще се свържем с Вас за прехвърляне на собствеността на автомобила.
 5. * В случай че желаете правото на собственост да бъде прехвърлено на трето лице, е необходимо да представите нотариално заверено съгласие за това във форма, която ще Ви бъде предоставена от нас.

За пълно погасяване на главница е необходимо:

 1. Подайте искане за частично предсрочно погасяване на главница и посочете сумата, която желаете да внесете.
 2. В 5 дневен срок ще получите проформа фактура за частично предсрочно погасяване на главница, примерен погасителен план с преизчислена месечна вноска и справка за задължения.
 3. Заплатете сумите по изпратената от нас справка за задължения и проформа фактура.
 4. Посетете наш офис, за да подпишете споразумение и нов погасителен план за остатъка от главницата.

В случай че по договора постъпи по-голяма сума от текущите задължения и няма постъпило Искане за предсрочно погасяване, със сумата ще бъдат покрити следващите дължими по погасителен план вноски и/или други задължения по Договора.

За пълно/частично предсрочно погасяване се дължи такса по Тарифа на Евролийз Ауто. На лизингополучатели физически лица не се начислява такса, в случаите предвидени в Закона за потребителския кредит.Това обстоятелство е свързано с повишен застрахователен риск за имуществото, поради което е необходимо да бъдат предприети мерки по неговото опазване (гараж, охраняем паркинг).

Свържете се с нас в най-близкия до Вас офис.

Наш служител ще дойде на място и ще задейства процедура по привеждане в изправност на заключващата и сигнално-охранителна система.

*Услугата се заплаща по тарифата на Евролийз Ауто ЕАД. Сервизните разходи по привеждане в изправност на заключващата и сигнално-охранителна система са за Ваша сметка.

 1. Уведомете органите на МВР, които ще Ви издадат удостоверение за настъпило събитие;
 2. Свържете се с нас – по телефон, e-mail или в най-близкия до Вас офис;
 3. Представете удостоверението за настъпило събитие, издадено от МВР;
 4. Наш служител ще се свърже с Вас за получаването на дубликата;
 5. Срокът за издаването на дубликата е три работни дни.

Услугата се заплаща по Тарифа на Евролийз Ауто. Държавните такси по пререгистрация също са за Ваша сметка.

 1. Уведомете органите на МВР, които ще Ви издадат Удостоверение за настъпило събитие;
 2. Свържете се с нас – по телефон, e-mail или в най-близкия до Вас офис;
 3. Представете Удостоверението за настъпило събитие;
 4. Наш служител ще задейства процедурата по пререгистрация на автомобила.

Услугата се заплаща по Тарифа на Евролийз Ауто. Държавните такси по пререгистрация също са за Ваша сметка.

 1. Необходимо е да подадете Искане за промяна на Лизингополучател;
 2. Набавете и изпратете всички необходими документи на новия лизингополучател (ФЛ или ЮЛ), който следва да бъде одобрен по критерии за одобрение на нов клиент;
 3. Ще ви отговорим в рамките на 2 (два) работни дни.

Услугата се заплаща по Тарифа на Евролийз Ауто.

 1. В 5-дневен срок от последния настъпил падеж по Вашия договор се свързваме с Вас, като изпращаме справка за задължения и подробни указания за последователността на предстоящите действия;
 2. В 14-дневен срок след като заплатите всички задължения по лизинговия Ви договор, ние ще се свържем с Вас за прехвърляне на собствеността*.

* В случай че желаете правото на собственост да бъде прехвърлено на трето лице, е необходимо да представите нотариално заверено съгласие за това във форма, която ще Ви бъде указана от нас.

ВАЖНО! Евролийз Ауто, в качеството си на собственик на МПС, ще поддържа валидни застраховки "Каско на МПС" и "Гражданска отговорност" чрез автоматично подновяване на полиците, като ще Ви предостави сметки за дължими суми за застрахователни премии.

В случай че прехвърлянето на правото на собственост върху актива не бъде осъществено до 60 дни, считано от датата на падежа на последната лизингова вноска, поради забавяне от Ваша страна, се начислява такса, съгласно действащата Тарифа. Таксата се дължи за всеки отделен актив, за всеки започнат месец.


 1. Съобщете за инцидента на тел. 112. Кажете точното си местоположение, има ли пострадали и нужна ли е медицинска помощ, автомобилите в движение ли са. По този начин ще бъде преценено дали става въпрос за леко ПТП и необходимо ли е КАТ да посетят местопроизшествието или ще регистрират обаждането, и ще Ви дадат вх. №;
 2. Обадете се в застрахователната компания на номер 070017241, от където ще получите указания;
 3. Срокът за завеждане на щета е 3/три/календарни дни;
 4. След като заведете щета, попълнете и изпратете на Евролийз Ауто ЕАД, Уведомление за настъпило застрахователно събитие или се свържете с нас на телефон 0700 16 555;
 5. Следете за спазване на всички изисквания, посочени в Общите условия на съответния вид застраховка и Общите условия на лизингодателя.
 6. Средства се възстановяват на лизингополучателя, след като застрахователят изплати на лизингодателя премията по съответната щета.

Ако сте вписан като ползвател на МПС в Свидетелството за регистрация (част ІІ), т. С.3.1., Електронният фиш за налагане на глоба се издава директно на Ваше име и съответно заплащането на глобата се дължи директно от Вас на съответния контролен орган.

Ще получите електронен фиш на своя постоянен адрес за ФЛ или на адрес на управление за ЮЛ. В 14-дневен срок от датата на получаване е необходимо да преприемете едно от следните действия:

 1. Заплатете глобата към контролния орган;
 2. Плащането се извършва само за конкретната глоба. Не плащайте с едно платежно няколко електронни фиша;
 3. Серията, номера на фиша и дата на издаване задължително трябва да бъдат посочени в платежното;
 4. Платете точния размер на глобата, ако заплатите в 14-дневен срок имате възможност да се възползвате от 30% отстъпка;
 5. Посочете Задълженото лице вписано в електронния фиш – Име, презиме, фамилия и ЕГН;
 6. Платете по банковата сметка посочена в електронния фиш;

*Препоръчваме Ви след наколко дни да направите справка в сайта на МВР дали задължението е закрито.

или

 1. Изпратете декларация за предоставяне на информация по нарушение във връзка чл. 189, ал. 5 от ЗДвП. Посочете лицето извършило нарушението и приложете свидетелството му за управление на МПС. Декларацията е необходимо да бъде адресирана до съответната териториална структура на МВР. Фишът издаден на Ваше име ще бъде анулиран и издаден на лицето извършило нарушението.

Ако не сте вписан като ползвател на МПС в Свидетелството за регистрация (част ІІ), т. С.3.1., Евролийз Ауто е лицето, на което ще бъде издаден електронния фиш за налагане на глоба. Ние ще препратим фиша към Вас по e-mail. Дължима е такса по действащата Тарифа на Евролийз Ауто за обработка на постъпилите документи.

В 5-дневен срок от датата на получаване на електронния фиш е необходимо да изпратите до Евролийз Ауто писмена декларация (образец) за лицето извършило нарушението и копие от свидетелстното му за управление на МПС.

В случай че не предприемете описаното по-горе действие, Евролийз Ауто ще заплати наложената глоба, съобразно указаните срокове и сумата ще бъде префактурирана и дължима от Вас.

Свържете се с нас на националния ни телефон и наш служител ще Ви предостави информация за състоянието на договора. Ако искате по-подробна информация е необходимо да попълните искане за изготвяне на счетоводна справка.

10-дни преди падеж ще получавате e-mail известие за предстоящи плащания по лизингови вноски. До 2 дни преди падеж, може да получите sms известие, ако сте отбелязали изрично, че желаете да получавате такива.

Възможност за извънсъдебно разглеждане на потребителски спорове:

Евентуални спорове могат да бъдат отнасяни за разглеждане до орган за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на РБългария: Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити.

Комисията е с адрес: п.к. 1000, гр. София, пл. "Славейков" № 4А, тел. +359 2 9330577, +359 2 9330603, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.credits@kzp.bg

Evrotrust е дигитална платформа за издаване на квалифицирани удостоверения за електронни подписи и печати. Тя позволява неприсъствено, изцяло дигитално подписване на документи по всяко време на денонощието.

SIMPL Асистентът е човекът, който ще сервизира вашата кола, докато вие се насаждавате на свободното си време. Повече за услугата SIMPL Асистент ще намерите тук