Мерки за отсрочване и уреждане на задълженията по договори за финансов лизинг с оглед пандемията от COVID-19

Уважаеми клиенти,

Евролийз Ауто ЕАД въвежда прилагането на конкретни мерки за отсрочване и уреждане на задълженията по договори за финансов лизинг с оглед пандемията от COVID-19. Мерките се прилагат от Евролийз Ауто ЕАД от 10 април 2020 г. и се основават на Насоките на Европейския банков орган, както и на одобрения от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното от НС извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19. Въпреки че Евролийз Ауто ЕАД не е дъщерно дружество на банка, посредством Българската асоциация за лизинг, компанията, като финансова институция по чл. 3 от ЗКИ с дейност „финансов лизинг”, заяви пред БНБ желанието си за присъединяване към Реда.

Евролийз Ауто ЕАД ще подкрепя своите клиенти като ще прилага следния предвиден в Реда механизъм:

Отсрочване на дължимите суми по главницата за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. Дължимата за периода лихва, както и останалите задължения по договора и приложимите Общи условия, се плащат съгласно уговореното в договора. Погасителният план се удължава в зависимост от броя на месеците, в които не е плащана главница, но с не повече от 6 месеца.

Прилагането на механизма се съгласува между страните, като е необходимо:

- да сте лизингополучател – физическо или юридическо лице, по договор за лизинг, сключен преди 31.03.2020 г.

- да имате или да очаквате затруднения за изпълнение на задълженията си по договора за лизинг във връзка с COVID-19

- да сте обслужвали редовно задълженията си по договора за лизинг към 01.03.2020 г. или към посочената дата да имате забава в плащанията до 90 дни

- най-късно до 22 юни 2020 г. да заявите изрично желанието си да ползвате облекчение като попълните и изпратите искане за това на и-мейл адрес info@euroleaseauto.bg или се свържете с нас на тел. 0700 16 555. Формуляр на искането може да намерите тук. Искането може да включва както непогасени в срок вноски преди подаването на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправянето на искането за отсрочване сте в забава, отсрочването може да се приложи само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж.

След разглеждане на искането, служител на Евролийз Ауто ЕАД ще се свърже с Вас, за да се съгласуват конкретните параметри на отсрочването и начина на подписване на споразумение към договора за лизинг във връзка с облекчението. Следва да знаете, че имате възможност да се откажете от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото. Евролийз Ауто ЕАД може да съгласува с Вас  и други облекчения и схеми на отсрочване. 

С уважение,

Екипът на Евролийз Ауто ЕАД