Нов референтен лихвен процент при договори с променлива лихва

Индексът СОФИБОР спира да бъде изготвян и публикуван от 01 юли 2018 г., което налага замяна на референтния лихвен процент при договорите за финансов лизинг с променлива лихва, които ползват като база този индекс.

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че от 01 юли 2018 г. индексът СОФИБОР спира да бъде изготвян и публикуван, съгласно официално съобщение на Българската Народна Банка.

Съгласно одобрен от ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД план за действие в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент в случаи, при които даден бенчмарк за лихвен процент ползван като референтен лихвен процент се промени съществено или спре да се прилага, компанията заменя СОФИБОР с нов референтен лихвен процент – EURIBOR с идентична срочност. Новият общ лихвен процент по Договора не може да е по-висок от размера на лихвения процент по Договора преди този момент. Промяната е валидна за всички договори за финансов лизинг, по които СОФИБОР е използван като база за изчисляване на лихвата и които са сключени преди и след 01 юли 2018 г.

Променливата лихва по Договорите за финансов лизинг, която до момента се изчислява на базата на референтен лихвен процент СОФИБОР, с оглед спирането на неговото публикуване от 01 юли 2018 г., ще започне да се изчислява на базата на индекса EURIBOR със съответната идентична срочност. EURIBOR е подобен, публично достъпен индекс и представлява средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро. Публична информация относно EURIBOR е достъпна на страницата на Ройтерс /www.reuters.com/ или друга подобна интернет страница, на която се публикува актуална финансова информация. Информацията за стойностите на EURIBOR е на разположение и в офисите на ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД, както и на неговата интернет страница  www.euroleaseauto.bg.

Прилагането на новия референтен лихвен процент няма да повиши общата лихва по Договора към датата на замяна. Преизчисляването на променливата лихва по Договорите, съобразно изменението на референтния лихвен процент, ще продължи да се извършва на всеки три месеца, като при всяко преизчисление, както и до момента, заедно със съответната фактура за месечна лизингова вноска, клиентите ще разполагат и с актуален погасителен план.

Промяната не налага предприемане на действия от страна на клиентите и е свързана с приети изменения и допълнения на Закона за кредитните институции и Закона за потребителския кредит (ДВ, бр. 51, в сила от 01 юли 2018 г.)

При допълнителни въпроси от Ваша страна, моля да се свържете с нас по удобен за Вас начин или да посетите офис на компанията.

С уважение,

Екипът на ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД